ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាស័យដ្ឋាន: #275 ​ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : -: (855) 23 721 905, 023 726 052/721 190
អ៊ីម៉ែល: info@interior.gov.kh