ក្រសួងមហាផ្ទៃ

អាស័យដ្ឋាន: #275 ​ផ្លូវព្រះនរោត្តម, ក្រុងភ្នំពេញ
លេខទូរស័ព្ទ : -: (855) 23 721 905, 023 726 052/721 190
អ៊ីម៉ែល: info@interior.gov.kh

ស្ថាប័នចំណុះក្រសួងមហាផ្ទៃ

អគ្គលេខាធិការដ្ខានក្រសួងមហាផ្ទៃ

អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល

padngo.interior.gov.kh

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ

www.police.gov.kh

អគ្គាធិការដ្ឋាន

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ

prison.interior.gov.kh

អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍

immigration.interior.gov.kh

អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម

news.gdi.gov.kh

អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

pac.edu.kh

បណ្ឌិតសភានគរបាលកម្ពុជា

media.interior.gov.kh

អគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

media.interior.gov.kh

ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម